راه کارهای نوآورانه

مديريت شبكه كارتخوان فروشگاهي بعنوان عامل چهارم بانك ها، بخشي از فعاليت هاي كليدي ما محسوب مي شود. 

نصب، به روز رساني و پشتيباني مستمر دستگاه ها در تمام نقاط كشور از اقداماتي است كه براي مديريت اين شبكه انجام مي دهيم.
ما تلاش مي كنيم با همراهي و تعامل با پذيرندگان كارتخوان هاي فروشگاهي و برگزاري جشنواره ها و طرح هاي تشويقي حس ارزشمند وفاداري و رضايت را در پذيرندگان تقويت كنيم.

توسعه راه كارهاي جامع، نوين و سفارشي پرداخت مبتني بر كارتخوان هاي فروشگاهي متصل به رايانه و يا صندوق هاي فروشگاهي نيز از ديگر خدمات شركت ارتباط فرداست كه امروز در نمايندگي هاي فروش بخش هاي مختلفي از بازار كسب و كار مانند صنعت بيمه، صنعت خودرو، آژانس هاي مسافرتي و ... قابل استفاده است.