راه کارهای نوآورانه

پرداخت الکترونیکی  حساس ترین  بخش صنعت فناوری‌های مالی در جهان است که نوآوری‌های متعددی در آن برای آسان‌تر شدن فرآیند خرید اتفاق افتاده است.
با توجه به پیشرفت روند الکترونیکی پرداخت، مشتریان با پایانه‌های فروش که شعبه‌های کوچکتر بانک‌ها در مراکز خرید، مجتمع های تفریحی، رستوران‌ها است، در ارتباط هستند.
از طرفی کیفیت خدمات برای مصرف کننده نهایی و همینطور برای ارائه کننده خدمت یا همان صاحب کسب و کار باعث توجه خاص به پایانه  های فروش شده است.
مهمترين هـدف شرکت هـا در حـوزه ارائـه خدمـات پرداخت- الکترونيکی، ايجاد و گسترش بستر مناسب برای ارائه خدمـات بانکي از طريق پايانه‌هاي فروش که ماننـد شعب کوچک بانـک در کسـب و کارهـا حضوردارند، است. زنجیـره خدمـات پایانـه فروش، از سه عنصر اصلی شرکت پی اس پی، کارگزار پشتیبان و پذیرنـده تشکیل شده است. در نتیجه برای بهینه کردن این زنجیره باید تمهیداتی اندیشید تا هر سه عنصر بالاترین اثربخشی را داشتـه باشند.

سوال ایـن اسـت که چگونـه می تـوان اثربخشـی و بهره وری عناصر زنجیره خدمات پایانـه فروش را بـه بالاترین حد ممکن رساند. شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با ایجاد زیرساخت‌هـای فنـی لازم امکان ارائه خدمات الکترونیکی پرداخت و پشتیبانی بهینه را فراهم کرده‌است. درگام اول کارگزاران خوشنام در این کسب و کار، که امتیاز ویژه آن‌ها سرعت و دقت در ارائه خدمات نصب و پشتیبانی است، انتخاب شده‌اند و با ارتباط موثر با ایشان ، زمینه اثربخش‌تر شدن فرآیند پشتیبانی پایانه‌های فروش فراهم شده‌است. 
با برگزاری دوره‌های آموزشی و گروه‌های کانونی و نیز ارائه فیلم‌های آموزشی و بروشور و ...، سعی شده‌است تا دانش پذیرندگان در مورد مسائـل مربـوط به امـور پایانه‌های فروش، بـروز باشـد. همچنیـن بـا برگزاری برنامه‌های تشویقی منظم برای کارگزاران و پذیرندگان، سعی در جلب رضایت آنها داشته شده است.
مرکز امداد مشتریان نیز در طول شبانه‌روز آمادگی راهنمایی پذیرندگان شرکت را دارد. در کنار این موارد با استفاده از دستگاه‌های متناسب با تکنولوژی روز دنیا و متناسب‌سازی آن با کسب و کارهای مختلف که توسط واحدهای پایانه‌های فروش و فنی شرکت ارتباط فردا انجام می‌شود، امکان ارائه راهکارهای متناسب با پرداخت هر کسب و کاری فراهم شده است.

واحد پایانه های فروش و واحد فنـی شرکت بـا درآمیختن نـوآوری، چابکـی و دانـش فنـی توانایـی ارائـه راهکارهـای متناسب با کسب و کارهای مختلف را بـرای  بهینـه سـازی فرآینـدهـای پرداختشـان دارد. در این بخـش مشتریـان ویژه ای مانند فروشگاه هـای  زنجیره ای و شرکت های بیمـه داریـم که با ارئه خدمـات منحصر به فرد در راستای رضایت آنها تلاش می کنیم.
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا  با شناخت بازار و با رویکرد‌های نوآورانه آماده است تا بعنوان عامل چهارم بانک ها، نسبت به توسعه بازوی فنی و اجرایـی در مدیریـت شبکـه پایانه های فروش اقدام کند و با این رویکرد شرایـط بهبـود متوسط تعداد و یا مبلغ تراکنش‌های مرتبط را  فراهم آورد. همچنین با نقـش مشـاوره‌ای خود می‌توانـد به بانک‌ها کمک نماید تا با مهندسی مجدد ، زنجیـره خدمـات حـوزه بازاریابی ، نصب و خدمات پشتیبانی پایانه‌هـای فروش ایشان را عارضه یابی و بهینه نماید . 

راهکارهای نوین شرکت ارتباط فردا بر اسـاس اتصـال پایانـه فروش به رایانه و یا صندوق های فروشگاهـی ( PC-Pos ) باعث گردیـده علاوه بـر سرعت عملیات ، امنیت و دقت در پرداخـت را همگام و هماهنـگ  با نرم افزار‌هـای اصلی فروشگاهی در اختیار قرار گیـرد . این راهکارهـای تخصصـی هم اکنـون در فروشگاه هـای زنجیـره ای ، نمایندگـی‌های فروش صنوف مختلف از جمله صنعت بیمه ، صنعت خودرو ، آژانس‌های مسافرتی و مانند آنها کاربرد دارد .