راه کارهای نوآورانه

فعالیت ها و روندهای هر کسب و کاری از   زنجیره های بهم پیوسته تشکیل شده اند که تقریباً تمام آن ها به نحوی با یکدیگر در ارتباطند. در زمان‌هایی که میزان بازدهی و سوددهی با میزان مورد نظر هر سازمان فاصله دارد نیاز به بازنگری دقیق این زنجیره است.
اما مسئله مهم دیگر نیازسنجی صحیح برای هر کسب و کار است.
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا با استفـاده از سـه رویکـرد نـوآوری و خلاقیت، حـل مسئله مشتـری و کـار گروهـی و تفکـر جمعی، اقدام به ارائه راهکارهای جامع در حوزه پرداخت می‌کنــد. به طور معمـول مسائـل مطرح شده از سوی مشتریـان، با مسئلـه واقعی تفاوت‌هایی دارد. به همیـن دلیـل بـا برگـزاری جلسه‌هـای منظم با حضور مشتری با استفاده از هوشمندی تیمی، مسئله بـه درستی تحلیل شده و با توجه به آن، راهکار حـل هـر مسئلـه ، با استفاده از بسته خدمـات و محصـولات موجود برای هر مشتـری شخصی‌سازی می‌شود.

حضور یک شنونده هوشمنـد در نقـش مشاور و درگیر شـدن مشتری در فرآیند حل و تحلیل مسئله، منجر به شناخت دقیـق مسئله و در نهایت ارائه راهکاری جامع و  فراتر از نیازهای مشتری می‌شود تا سطـح رضایتمنـدی مشتری بالاتر از حد معمول باشد. این موضوع در نهایت به
یکی از بهتریـن شیوه‌هـای بازاریابـی که توسط مشتری صورت می‌گیرد، می‌انجامد.پس از طراحی و ارائه راهکار در قالب بسته خدمات و محصولات شخصی سازی شده، این راهکارها به صورت آزمایشی در کسب و کار مربوط به ایشان پیاده‌سازی و اجرا می‌شود تا مشتری پس از اطمینان از ارائه راهکار متناسب با مسئله موجود، آن را تأیید کند.
از مثال‌های مربوط به این راهکارها می‌توان پروژه‌های مربوط به شرکت‌های بیمـه را نام برد. در ایـن پـروژه ارتبـاط فردا به عنـوان مشـاور در حوزه پرداخت بـا بررسی و تحلیل مسائل مطرح شده توسط این شرکت‌ها، اقدام به ارائه راهکار شخصی سازی شده در حوزه نصب و پشتیبانی از پایانه های فروش و متناسب سازی آن برای کسب و کار این شرکت‌ها کرد تا در کنار تولید کارت‌های منحصر بفرد برای هر نام تجاری بیمه، سرعت جابجایی نقدینگی بین  مصرف کننده و شرکت بیمه را بالا برده و فعالیت ها به جهت حذف سندهای باز و ایجاد ارزش افزوده در زمان و هزینه برای مصرف‌کنندگان خدمات این شرکت‌ها، به شکل مناسبی بهبود یابد.
از دیگر راهکارهای ارائـه شده به شرکت‌های بیمه، طراحی و تولید یک اپلیکیشن مالی و بانکی مبتنی بر وب و موبایل است تا مشتریان این شرکت تنهـا با نصـب آن و در اختیار داشتن رمز دوم کارت پرداخت، بتوانند اقساط بیمه خود را پرداخت کنند.. نکته قابل توجه این است که این اپلیکیشن ماننـد دیگـر  اپلیکیشن‌هـای تولید شـده در ارتبـاط فردا در سیستم‌های عامل iOS، Android و Windows  Phone قابل استفاده است.