راه کارهای نوآورانه

فینوتک نهادی است که ارتباط فردا ایجاد کرده تا اخدمات بانکداری باز را ارائه دهد. محصول فینوتک یک سرویس نیست بلکه سکویی مبتنی بر API است که به بانکها امکان می‌دهد مجموعه‌ای از سرویسها را ارائه دهند. هر کسی که بتواند با استفاده از این سکو سرویس مالی و بانکی جدیدی ارائه دهد مخاطب فینوتک خواهدبود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس finnotech.ir مراجعه نمایید.