Background Image

رگ‌تک

رگ‌تک

فناوری مقرراتی یا رگ‌تک، صنعتی است که در سال‌های اخیر ایجاد شده و پیوند فناوری اطلاعات و رگولاتوری است. هدف اصلی آن، مدیریت ریسک و یافتن راهکارهایی برای چالش‌های مقرراتی به منظور افزایش امنیت در سطح سازمان‌ها و یا نهادهای قانون‌گذار است. 
با توجه به اهمیت امنیت در سازمان‌های مالی ارتباط فردا با حمایت از سایبورگ، فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرده است.


.
سایبورگ

سایبورگ با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل رفتار کاربر، پنلی در اختیار واحد امنیت اطلاعات شبکه سازمان‌ها قرار می‌دهد. در این پنل کاربران بر اساس رفتارهای پر ریسک در شبکه، رتبه بندی می‌شوند و اطلاعات مناسبی به منظور بررسی و حل این مسالئل در اختیار تیم امنیت قرار می‌گیرد. پنل کاربران را بر اساس رفتارهایی از قبیل خروج عمدی اطلاعات مهم سازمان، رفتارهای ناآگاهانه که منجر به ایجاد ریسک می‎شود و کاربرانی که هک شده‌اند، رتبه بندی می‌کند. استفاده از این سرویس‌ها، کمک بزرگی به نهادهای مالی به منظور حفظ اطلاعات ارزشمندشان می‌کند.