درباره

ایجاد اولین بانک مجازی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی در کشور

اجزای چشم انداز
•  توسعه شبکه پول و پرداخت الکترونیکی
•  ایجاد شبکه ای از شرکت های نوآور با بیش از یک میلیون تراکنش در ماه
•  ارائه خدمات متمایز و نوآورانه در حوزه بانکی و پرداخت الکترونیکی
•  گسترش فعالیت ها و تلاش برای بین المللی شدن