درباره

احمد مرات نیا

رئیس هیئت مدیره

اسماعیل جاهدی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید حامد قنادپور

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل